Genealogie van familie de Jong en Smits

Naamlijst

Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, [P], Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[PAASMAN-PYTTERSMA]


Namen

Geboren

Overleden

PAASMAN
  Egberdine geboren 9 Okt 1905, Heerenveen overleed 23 Okt 1979, Leeuwarden
  Kier
PABIS
  Syts overleed Vr 1701
PAN
  Hendrikje
PASSCHIER
  Sandra geboren 10 Sep 1973
PEBESMA
  Aaltje
PECAMA
  Thijs Hijlkes
PEECKES
  Bokke
  Hendrik
PEEKES
  Jottie
PEEREBOOM
  Femmigje Dirks
  Trijntje Machiels
PENNEKAMP
  Fransiscus Cornelis Maria geboren 23 Feb 1955, Bovenkarspel overleed 7 Dec 1980, Hoogkarspel
PENNING
  Bauke Bertus geboren 1939
  Christiaan geboren 2 Nov 1935, Molkwerum overleed 10 Aug 2006, Harlingen
  Cornelis geboren 24 Mrt 1973
  Douwe Lubbertus geboren 25 Aug 1933 overleed 10 Sep 1995
  Evert Lubbertus geboren 3 Jun 1929
  Lubbertus geboren 29 Jun 1898 overleed 21 Mrt 1941, Hindeloopen
  Lubbertus geboren 27 Feb 1971
  Tjitske Boukje geboren 13 Jun 1962, Stavoren
PENNINGTON
  Allen
  Jim
PETERS
  Antie geboren Omstr 1640, Joure
PETRUS
  Jacobus geboren 1 Sep 1771, Joure
  Jeltje geboren 1 Sep 1771, Joure
  Trijntje geboren 19 Jul 1767, Joure
PETRUSMA
  Saakje Jans geboren 28 Feb 1862, Drachten
PHILIPPUS
  Doettien geboren Harlingen overleed 21 Apr 1701, Sloten
PIERS
  Barre geboren 1577, Nieuweschoot
  Eyse geboren 1577, Nieuweschoot
  Fokeltje
  Gabbe geboren 1569, Nieuweschoot
  Geiske geboren 1655 overleed AFT10-04-1682
  Jeltje geboren Sloten
  Meine geboren 1583, Nieuweschoot
  Merck geboren 1579, Nieuweschoot
  Pier
  Pieter
  Tietje
PIERSDR
  Trijn geboren Omstr 1600 overleed Vr 18 Nov 1668, Oudeschoot
PIERSMA
  Atje Geerts
  Jan
PIERSZ
  Gabbe
PIERSZN
  Meine geboren 1590 overleed 17 Dec 1651, Katlijk
PIETERS
  Aaltje
  Dirk
  Eelkjen
  Ellen Esther geboren 16 Mei 1967
  Gerrit
  Grijttje geboren 6 Mei 1781, Heeg overleed Vr 1812
  Harmen
  Heert geboren Omstr 1605 overleed Jul 1666, Utingeradeel
  Hendrik geboren 1762, Woudsend overleed 14 Jul 1824, Woudsend
  Henk
  Hiltje overleed 21 Nov 1788, Lemmer
  Hotze geboren 31 Jul 1777, Heeg overleed Vr 1812
  Ids
  Idske
  Jelte geboren 1706, Nijland
  Jenne geboren 1755, Lemmer
  Martje geboren Oosterzee
  Nanning doop 15 Feb 1758, Stavoren overleed 27 Jan 1810, Stavoren
  Neeltje
  Peter overleed 13 Aug 1971
  Piertje
  Pijtie geboren 24 Apr 1746
  Rein
  Rinske
  Seeske
  Suzanne Desiree geboren 2 Mei 1970
  Sytzig geboren Omstr 1689 overleed 1751, Huins
  Trijntje overleed Vr 1777
  Uilkjen geboren 1705, Oudeschoot overleed AFT25-03-1733, Mildam
  Wabe geboren Harich
  Ymkje geboren Omstr 1771 overleed 23 Jun 1844, Ferwerderadeel
PIETERSDR
  Ulck geboren 1590, Hoornsterzwaag overleed Na 23 Jan 1646, Katlijk
PIETERSMA
  Akke geboren Wyckel
  Hans Pieters geboren 19 Sep 1899, Hemelum overleed 18 Mrt 1983, Wolvega
  Haring Pieters geboren 26 Jan 1822, Rijs overleed 1 Mei 1913, Hemelum
  Lammert Hanzes geboren 25 Jul 1926, Makkinga overleed 1 Aug 1991, Sneek
  Pieter Harings geboren 31 Aug 1869, Hemelum overleed 31 Jan 1947, Eestrum
PIETERSZN
  Jeip geboren 1615, Oudeschoot
  Liebbe geboren 1630, Katlijk overleed 1698
  Uble geboren 1630, Katlijk
PIJLMAN
  Geert Hendriks
  Hendrik Hendriks
  Trijntje Geerts geboren 13 Jan 1762, Kalenberg overleed Feb 1794, Nijehaske
PISO
  Cornelis
  Lykeltje geboren 8 Jun 1851, Workun
PLANTINGA
  Sepkje geboren 3 Apr 1960, Warns overleed 16 Jul 1998, Harlingen
  Willem Auke geboren 30 Sep 1916 overleed 21 Apr 1986, Warns
PLASSE
  Corneliske Jans geboren 1792, Rotsterhaule overleed 12 Jan 1846, Heerenveen
PLATJE
  Okke geboren 31 Dec 1899 overleed 21 Mei 1983, Joure
PLEITER
  Janna
PLEKKER
  Douwe Stephanus geboren Omstr 1763, Oosterlittens overleed 2 Jan 1832, Franekeradeel
  Jetze Stephanus geboren Omstr 1770 overleed 12 Nov 1832, Tzum
  Klaaske geboren Omstr 1735, Baard
  Reinske Jetzes geboren 20 Dec 1801, Tzum overleed 5 Jan 1856, Franekeradeel
  Sjoerd Jetzes geboren 1798, Tzum overleed 11 Mrt 1824, Wonseradeel
  Stephanus geboren Lions
  Stephanus Jetzes geboren Omstr 1793, Tzum overleed 17 Jun 1858, Wonseradeel
  Stephanus Vincents geboren Omstr 1665, Baard
  Sybrigje Stephanus geboren 1768 overleed 4 Dec 1813, Mildam
  Vincent overleed 1705, Baard
  Vincent Stephanus geboren Omstr 1697, <Baard>
PLOEGER
  Jetske Jetzes geboren 9 Feb 1782, Koudum overleed 31 Mei 1848, Hemelumer Oldeferd
PLUIMAKERS
  Sophia
PLUISTER
  Jarig geboren 14 Jan 1962, Warns
  Patrick geboren 31 Mei 1988, Sneek
  Samantha geboren 24 Jan 1991, Sneek
PLUMP
  Klaasjen Hendriks
POESKE
  Froukje geboren 30 Aug 1823, Oudehaske
  Sierd Tjeerds
POLDERMAN
  Maria
POLITIEK
  Hinke geboren 11 Apr 1863, Wonseradeel
  Marten Johannes
POLMA
  Anne Fokkes
  Anne Reins geboren 11 Feb 1898, Hemelumer Oldeferd
  Eelkje Reins geboren 15 Apr 1896, Hemelumer Oldeferd
  Rein geboren 5 Jul 1866, Warns overleed 13 Jul 1947, Molkwerum
POOL
  Jacobus Johannes
  Lysbeth Jacobus geboren 26 Okt 1794, Drachten overleed 1 Jun 1868
POORTVLIET
  Johanna
POPKEMA
  Maaike geboren 9 Jan 1885 overleed 26 Jun 1966, <Terwispel>
POPPEN
  Jilles Pieter geboren 2 Feb 2004
  Pieter
  Roelf geboren 29 Mrt 1999
  Stijn Ids geboren 6 Jun 2000
POST
  Geertje Klazes overleed 2 Feb 1917, Aengwirden
  Jenny
  Uilkje
POSTHUMA
  Levensloos geboren 2 Aug 1922, Menaldumadeel overleed 2 Aug 1922, Menaldumadeel
  Sybren
POSTMA
  Anne geboren 29 Nov 1824, Hemelumer Oldeferd overleed 24 Apr 1888, Haskerland
  Antje Jans
  Bonne geboren 2 Sep 1821, Hemelumer Oldeferd overleed 24 Mrt 1897, Workum
  Brian Steven geboren 18 Sep 1994, Bolsward
  Durk geboren 30 Mrt 1819, Hemelumer Oldeferd overleed 5 Apr 1904, Hemelumer Oldeferd
  Eile overleed Mei 1982, Makkum
  Eldert Eiles geboren 1760 overleed 22 Okt 1819, Lemsterland
  Frederik geboren 24 Mrt 1952
  Gerard geboren Na 1952
  Hidde geboren Omstr 1950
  Jacob
  Jantje Romkes geboren 18 Jan 1814, Warns overleed 13 Jan 1891, Koudum
  Joltje Romkes geboren 1811, Warns overleed 9 Dec 1889, Workum
  Marja Antonia geboren 27 Apr 1983, Bolsward
  Nick Martijn geboren 23 Sep 1998, Bolsward
  Pietertje Pieters geboren 1782, Wijckel overleed 23 Mrt 1869, Gaasterland
  Robert Gerard geboren 3 Sep 1980, Bolsward overleed 4 Aug 1993
  Romke geboren 20 Sep 1816, Hemelumer Oldeferd overleed 22 Jul 1895, Hemelumer Oldeferd
  Romke Romkes geboren 1780, Warns overleed 6 Jun 1831, Hemelumer Oldeferd
POTMA
  Geertruida Sybrens geboren Omstr 1789 overleed 14 Dec 1834, Hemelumer Oldeferd
  Pieter Sybrens geboren 1799
  Rinskjen Sybrens geboren 1806
  Sybren (Siebren) Pieters geboren 1763 overleed 28 Nov 1814, Workum
  Sytske Sybrens (Sybrands) geboren 1802 overleed 28 Sep 1861, Workum
POTTER
  Jan Martens
  Titia geboren 28 Jan 1653, Leeuwarden
POVE
  Aaltje Gesina geboren 14 Jan 1922, Zetten overleed 21 Feb 2008, Zwolle
PRAAMSMA
  Jacob Petrus geboren 1763
PREESMAN
  Gerrit geboren Harlingen overleed 21 Nov 1969, Ypsilanti, Michigan
  Jeanne Jennie Maude
  John geboren 22 Jul 1915, Duitsland overleed 7 Mrt 2003, Ypsilanti, Michigan
PRINS
  Attje Hendriks geboren 9 Jul 1844, Hemelumer Oldeferd overleed 17 Jun 1901, Hemelumer Oldeferd
  Doetje Piers geboren 2 Jan 1792, Birdaard overleed 28 Mei 1860, Dantumadeel
  Hendrik Tjittes geboren 24 Jun 1817, Hemelumer Oldeferd overleed 22 Jul 1855, Hemelumer Oldeferd
  Hendrika Hendriks
  Tjitte Hendriks
PUNT
  Anneliesje geboren 1945 overleed 25 Aug 1948, Eindhoven
  Henk
  Leneman geboren 1958 overleed 11 Jul 1960, Eindhoven
  Marja geboren 1947
PUT
  Maria
PYTERS
  Fokeltje geboren Omstr 1670, Jorwerd
  Jacob geboren Poppingawier
  Trijntje doop 22 Jul 1703, Joure
  Willem doop 6 Mei 1742, Joure
PYTTERS
  Eeuwe geboren Vr 1640, Hollum?
  Henrik
PYTTERSMA
  Pieter Harings


Geen achternaam, <, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, [P], Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[PAASMAN-PYTTERSMA]

Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia