Atze Uilkes
(-)
Marij Ruurds
(-)
Eetske Atses
(1736-1808)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Jacob Hommes Dijkstra

Eetske Atses

  • Geboren: 1736, Akkrum
  • Huwelijk: Jacob Hommes Dijkstra op 14 Feb 1758 te Haskerdyken
  • Overleden: 3 Mei 1808, Oldeboorn op 72 jarige leeftijd
Afbeelding

opsommingsteken  Algemene notities:

Eetske Atzes wie in dochter fan Atze Uilkes , dy't yn 1735 boaske mei Marij Ruurds.Eetske waard yn 1736 berne yn accrum en is yn Boarn stoarn op 3 maye 1808.
In akte út 1776 jout oan, dat by it ferstjerren fan Atze Uilkes der875 car. guldens te ferdielen wie oer 5 erfgenamen.Eetske krige dus ek 175 car.gulden.Net tafallich, dat se yn 1776 in oare pleats kochten foar 13500 car. gulden..Sjoch foar erfskip : Personele Kohieren in Grouw. Trouwregister Hervormde gemeente Nijehaske-Haskerdijken1758. DTB nr 353 1750-1811. Attestatie afgegeven 14 februari 1758 Nijehaske. Jacob Hommes Haskerdijken Eets Atzes Akkrum Gestandaardiseerde namen: JAKOB HOMMES en EETSKE ATZES De mem fan Eetske Arzes wie Marij Ruurds.Har famylje naam letter de namme Zonneveld oan.

Afbeelding

opsommingsteken  Gebeurtenissen in zijn/haar leven:

• Beroep: Boerin.


Afbeelding

Eetske trouwde Jacob Hommes Dijkstra, zoon van Homme Aukes Dijkstra en Aefke Fockes, op 14 Feb 1758 te Haskerdyken. (Jacob Hommes Dijkstra werd geboren in 1735 te Haskerdyken en overleed op 28 Mei 1815 te Oldeboorn.)Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Jun 2009 met Legacy 7.0 van Millennia